Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Menjador escolar

Imatge de complement
Pla de funcionament i normativa del menjador escolar

· Cap nen/a pot sortir de l'escola en horari de menjador. En el cas d'haver-ho de fer, per algun motiu important, es notificarà per escrit utilitzant la butlleta corresponent (veure annex).

 · Qualsevol alumne habitual del servei de menjador ha de notificar per correu electrònic a l'adreça menjador@escolaverd.cat, algun possible canvi en l'ús d'aquest servei (dieta tova, absència, sortida especificant hora i persona responsable).

· Els usuaris eventuals del servei de menjador lliuraran el tiquet del servei al conserge (Salvador) a les 9 h. No s'admetran els alumnes que no hagin seguit aquestes indicacions.

· La Comissió de Seguiment del Menjador determinarà si cal sancionar a algun alumne per alguna falta molt greu que hagi pogut ocasionar durant l'horari de menjador (consultar la normativa completa a la pàgina web). Les sancions poden ser econòmiques o de retirada de l'ús del menjador de forma temporal o permanent.

· Les quotes de menjador es pagaran mensualment per domiciliació bancària. Es consideren fixos els alumnes que siguin usuaris del servei de menjador els 3 dies de la setmana. Tota la resta de casos es cobrarà el preu del servei eventual.

· En cas d'incompliment de pagament es farà un avís i es carregarà en el rebut  l'import pendent més les despeses bancàries que hagi originat la seva devolució. Caldrà subsanar el deute en el trancurs dels 15 dies següents en efectiu a la secretaria de l'AMPA. Si no es liquida, es retirarà el dret d'ús del servei immediatament. 

· Només s'abonaran les no assistències al servei de menjador a partir d'igual o superior a 5 dies, i amb previ avís per correu electrònic a ampaverd@gmail.com. Si no rebem aquesta notificació es girarà la totalitat de la quota de menjador.

 

Ús eventual del menjador

El sistema de control i gestió del pagament del servei de menjador per a aquells nens i nenes que l'utilitzen de manera eventual, es farà de la mateixa manera que el curs passat. Cada alumne eventual haurà de portar un tiquet.

El preu d'aquest talonari serà de 65 euros, corresponents a l'ús d'aquest servei 10 vegades, i es podran comprar a la secretaria de l'AMPA. Els talonaris no tenen caducitat dins l'any escolar. En el cas que no s'hagin utilitzat tots els tiquets d'un talonari en acabar el curs, l'AMPA comunicarà en el seu moment la manera de renovar-los per al curs següent. Els tiquets d'un mateix talonari poden fer-se servir per a més d'un nen, en el cas de germans que es quedin eventualment al menjador.

Cada tiquet s'haurà d'omplir amb les dades de l'alumne i lliurar-lo al mestre o a la mestra que els atengui a les 9 h del dia en què el nen/a es quedi a dinar. No s'admetran al menjador aquells alumnes que no hagin presentat el tiquet.